Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Tisztelt elsőéves Hallgatónk!

Az  Óbudai  Egyetem  Ybl  Miklós  Építéstudományi  Karán  az  egyetemi  szabályzathoz  igazodva  az alábbiakat   vezetjük   be  az   angol   nyelvtanulás   és   kritériumtárgyak   teljesítésének   feltételeivel kapcsolatban a 2021/22. őszi félévtől felmenő rendszerben.

Az  Egyetemi  TVSZ  szerint  a  hallgatóknak  2  kritériumtárgyat  kell  teljesíteniük.  Ezek  olyan, mintatantervben is szereplő szakmai tárgyak angol nyelvű megfelelői, melyet a hallgatók magyarul kötelező   tárgyként   tanulnak   (pl.   épületszerkezettan,   építészettörténet).   A   kritériumtárgyként teljesítéshez a kurzust angol nyelven kell felvenni.

A  kritériumtárgy  felvételének  ugyanakkor  nem  csak  szakmai  előkövetelménye  van  (az  egyes tárgyaknál lásd a mintatantervben), hanem nyelvi követelménye is.

A hallgatóknak szükségük van egy bizonyos angol szaknyelvi tudás elérésére ahhoz, hogy teljesíteni tudják a kurzusokat. Ennek a nyelvtudásnak a mérésére szolgál az online szintfelmérő teszt megírása. (Az online szintfelmérő teszt megírásának előfeltétele a beiratkozás és így aktív neptun kód megléte.)

A tesztre szemeszterenként 1 alkalommal (a regisztrációs héten) lehet jelentkezni az Építészmérnöki Intézet által meghirdetett időpontok szerint. A tesztet online, E-learning rendszerben kell megírni. Ekkor van lehetőség a nyelvvizsgák bemutatására is.

Az első szintfelmérőt a regisztrációs héten tartjuk (technikai részleteket lásd alább). A szintfelmérő 1- 5-ig terjedő érdemjeggyel zárható.

A szintfelmérő eredménye, illetve nyelvvizsga megléte (részletek alább) alapján a hallgatóknak az alábbi lehetőségeik vannak:

 1. Magas szintű  angol  nyelvtudás  esetén  közvetlenül  jogosultak  a  kritériumtárgy  felvételére, amennyiben:
 • a szintfelmérőt 5-ös jegyre teljesítették. vagy
 • angol felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek vagy
 • ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek vagy
 • szakmai modullal kiegészített angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek.
 1. Nyelvtudása nem  elég  a  kritériumtárgyak  felvételéhez,  a  szintfelmérőt  1-4-es  eredményre teljesítette. Ebben az esetben az alábbi kurzusokat ajánljuk felvételre:
 • Kezdő angol nyelv 1
 • Kezdő angol nyelv 2
 • Angol szaknyelv A
 • Angol szaknyelv B

A Kezdő Angol 1-2 órák a nyelvet nem, vagy csupán alapszinten ismerők számára ajánlott. A kurzusok célja,  hogy  az  általános  angol  nyelvtudást  addig  fejlessze,  hogy  a  hallgató  alkalmassá  váljon  a szaknyelvi kurzusok felvételére.

Az Angol Szaknyelv A vagy B kurzusok teljesítése esetén a féléves számonkérés egyben az online szintfelmérő megírásával egyenértékű, így teljesítése esetén a hallgató jogosult a kritériumtárgyat felvenni.

A szintfelmérő alapján az alacsonyabb angol nyelvtudással rendelkező diákoknak javaslunk kezdő angol tanfolyamokat, a magasabb szinten tudó diákoknak szaknyelvi kurzusokat, melyek egymásra épülnek, így akinek magasabb szintű nyelvtudása van, az felveheti már a kritériumtárgy közvetlen előkészítésére elindított szaknyelvi angol kurzusokat.

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy az angol kezdő és szaknyelvi előkészítő tárgyak felvétele nem feltétele a kritériumtárgyak felvételének, az megfelelő szintű nyelvvizsgával, illetve az online szintfelmérő 5-ösre teljesítésével kiváltható a képzés során, mely a hallgató egyéni felkészülésével is  elérhető.  "Ugyanakkor  az  Intézet  által  kínált  tárgyak  segítenek  a  megfelelő  nyelvtudás megszerzésében, további előnyük, hogy a TVSZ 37.§ -a alapján C tárgyként felvéve krediteket is érhetnek."

A fenti tárgyak minimum előkövetelmény rendszere:

 • Kezdő angol nyelv 1 – online szintfelmérő 1-esre teljesítése
 • Kezdő angol  nyelv  2  –  online  szintfelmérő  2-esre  teljesítése  VAGY  Kezdő  angol  nyelv  1 teljesítése
 • Angol szaknyelv  A  –  online  szintfelmérő  3-asra  teljesítése  VAGY  Kezdő  angol  nyelv  2 teljesítése
 • Angol szaknyelv B – online szintfelmérő 4-esre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A teljesítése

VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga megléte.

 • Kritériumtárgy 1  és  2  –  online  szintfelmérő  5-ösre  teljesítése  VAGY  Angol  szaknyelv  A teljesítése VAGY Angol szaknyelv B teljesítése VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga szakmai modullal kiegészítve, VAGY Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga megléte.

A tárgyak alkotta rendszert és az előkövetelményeket a mellékelt ábra mutatja.

 

ybl nagol szintfelmero megirasa 2021

AZ ’IDEGEN NYELV’ TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI
2016/2017. tanév II. félév

Mőszaki menedzser szak

Az „Idegen nyelv” nem kreditpontos kritérium tantárgy, teljesítése kötelezi.
A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt öt nyelvi félév teljesítése.

Az „Idegen nyelv” tantárgy - öt féléves, heti 2 X 2órás nyelvoktatás -
az első évfolyam szeptemberétől indul.

A hallgatók angol vagy német nyelvet választhatnak.
A csoportbeosztás a nyelvi szintfelmérő eredménye alapján történik.

Minden hallgató három félév általános nyelvet tanul, majd két félév szaknyelvet. Azok a hallgatók, akik legalább 70 pontos nyelvi szintfelmérőt írtak, felmentést kérhetnek két általános nyelvi félév alól.

Az „Idegen nyelv”gyakorlati tantárgy. A nyelvoktatás során rendszeres számonkérés van szóban és írásban, minden félév végén a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. A félévek aláírással és gyakorlati jeggyel zárulnak.
Az órákon való aktív részvétel (rendszeres felkészülés és szóbeli teljesítmény), az írásbeli házi feladatok elkészítése, valamint a sikeres zárthelyi dolgozat az aláírás feltétele (zárthelyi dolgozat egy alkalommal pótolható).

A nyelvórákon a megjelenés kötelező (5 mulasztás elfogadható; három késés egy igazolatlan hiányzást jelent...).

A kari nyelvoktatás a korábban elsajátított nyelvismeretre támaszkodik, és a tantervben biztosított óraszám mellett csak a rendszeres tanulmányi munka és a nyelvtudás folyamatos fejlesztése teszi lehetővé a nyelvi követelmények teljesítését (öt aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt nyelvi félév, illetve az akkreditált középfokú nyelvvizsga letétele).

Budapest, 2017. február

 

NYELVI LEKTORÁTUS

TÁJÉKOZTATÓ 2016/17 tanév

Angol általános nyelvi tárgyak

Angol – Kezdő 1 (A1)
Angol – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Elementary tankönyvből tanulunk! Angol – Alapfok 1 (A2)
Angol – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Pre-Intermediate tankönyvből tanulunk!
Angol – Alapfok+ 1 (B1)
Angol – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
Intermediate tankönyvből tanulunk!

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük azt, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés, szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset,

nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása angol anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol szaknyelvi tárgyak

Angol – Építőipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, az angol mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Angol – Építőipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése

Angol – Üzleti szaknyelv (B2)

A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.

Építészeti kultúrtörténet angolul (B2, B2+)

Azoknak ajánljuk, akik jól tudnak, és szívesen társalognak angol nyelven – cél a szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztése anyanyelvű tanár vezetésével

Ebben a félévben induló tárgyak:

• Angol – Discover Ancient Civilisations (Richard)
• Angol – Houses, Homes or Piles of Stones (Richard)
• Angol – World Architecture and Lifesyle (Richard)

Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral

Német általános nyelvi tárgyak – Neptun

Német – Kezdő 1 (A1)
Német – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok 1 (A2)
Német – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok+ 1 (B1) Német – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés,

szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset, nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása német anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német szaknyelvi tárgyak

Német – Építőpipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Német – Építőpipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése Német – Üzleti szaknyelv (B2)
A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.